Home » Archives by category » EDUCAȚIE » CUCERNICIA ZILEI

Rugăciune pentru cei bolnavi

Rugăciune pentru cei bolnavi

Atotputernicule Doamne, Tămăduitor al sufletelor şi trupurilor, care cobori pe oameni şi tot Tu îi ridici, care pedepseşti şi vindeci din nou, ai milă de (numele), pentru că este bolnav (bolnavă). Întinde-Ţi braţul Tău tămăduitor, şi vindecă pe el (ea), şi ridică-l (o) din patul de suferinţă. Goneşte duhul de slăbiciune din el (ea) şi […]

Rugăciune pentru cei decedaţi

Rugăciune pentru cei decedaţi

Bunule Doamne, aminteşte-Ţi de robii Tăi (numele) şi iartă-le lor greşelile pe care le-au săvârşit în timpul vieţii lor, pentru că nimeni nu este fără de păcat în afară de Tine, care ai puterea să dai pace celor plecaţi dintre cei vii. Prin Dumnezeiasca Ta înţelepciune şi dragoste pentru oameni, Tu binecuvântezi şi dai fiecăruia […]

Rugăciune înainte de plecarea în călătorie

Rugăciune înainte de plecarea în călătorie

Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce eşti calea, adevărul şi viaţa, şi ai călătorit împreună cu robul Tău Iosif, precum şi cu cei doi ucenici care au mers la Emaus, Însuţi, Stăpâne, călătoreşte şi cu mine robul tău, binecuvântându-mi drumul. Trimite-mi şi mie înger păzitor ca lui Tobie, ca să-mi fie povăţuitor şi apărător […]

Rugăciune Dumnezeului Atotputernic

Rugăciune Dumnezeului Atotputernic

Slavă Ţie, Împărate, Dumnezeule Atotputernice, Care cu purtarea Ta de grijă cea Dumnezeiască şi de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul şi nevrednicul, a mă scula şi a dobândi intrare în Sfântă Casa Ta, primeşte, Doamne, şi glasul rugăciunii mele ca şi al sfinteleor şi înţelegătoarelor Tale puteri, şi binevoieşte ca din inimă curată […]

Rugăciune către Creator

Rugăciune către Creator

În mâinile preamăritei Tale milostiviri, o, Doamne al meu, îţi încredinţez sufletul şi trupul meu, simţurile şi vorbele mele, cugetele şi gândurile mele, faptele mele şi toate mişcările trupului şi sufletului meu; intrarea şi ieşirea mea, credinţa şi vieţuirea mea, trecerea şi sfârşitul vieţii mele, ziua şi ceasul ultimei mele suflări, moartea mea, adormirea sufletului […]

Rugăciune către Dumnezeu

Rugăciune către Dumnezeu

Ţie, Dumnezeul şi Făcătorului meu în Treime Sfântă slăvit, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, mă închin, Îţi încredinţez sufletul şi trupul meu şi mă rog: Tu mă binecuvântează, Tu mă miluieşte, şi de orice rău lumesc, diavolesc şi trupesc mă izbăveşte. Şi dă-mi cu pace, fără de păcat să petrec ziua aceasta, întru slava […]

Psalmul 115

Psalmul 115

1. Crezut-am, pentru aceea am grăit, iar eu m-am smerit foarte. 2. Eu am zis întru uimirea mea : ” Tot omul este mincinos ! „. 3. Ce voi răsplăti Domnului pentru toate câte mi-a dat mie ? 4. Paharul mântuirii voi lua şi numele Domnului voi chema. 5. Făgăduinţele mele le voi plini Domnului, […]

Psalmul 23

Psalmul 23

1. Al Domnului este pământul şi plinirea lui, lumea şi toţi cei ce locuiesc în ea. 2. Acesta pe mări l-a întemeiat pe el şi pe râuri l-a aşezat pe el. 3. Cine se va sui în muntele Domnului, şi cine va sta în locul cel sfânt al Lui ? 4. Cel nevinovat cu mâinile […]

Psalmul 22

Psalmul 22

1. Domnul mă va paşte şi nimic nu-mi va lipsi. 2. La loc cu păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit. 3. Sufletul meu l-a întors, povățuitu-m-a pe cărările dreptăţii, pentru numele Lui. 4. Că de voi şi umbla în mijlocul umbrei morţii, nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine […]

Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieții

Rugăciune puternică pentru momentele grele ale vieții

O, Dumnezeule Mare, mântuieşte-mă de toate relele; o, Dumnezeule Mare, care ai hărăzit mângâiere tuturor Sfinţilor, hărăzeşte-mi-o şi mie, care ajuţi şi sprijini toate lucrările, ajută-mă şi sprijină-mă în toate nevoile, scapă-mă de toate primejdiile, de toţi duşmanii văzuţi şi nevăzuţi. În numele Tatălui care a creeat lumea, în numele Fiului care a răscumparat-o, în […]

Page 1 of 3123